Artikel 1. Definities

1. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Cakeshop Holland een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

2. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. anvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Registratie- criteria

1. Voor registratie op basis van grootverbruik dient te worden voldaan aan de volgende criteria;

2. De koper dient in bezit te zijn van een geldig BTW-nummer.

3. De koper dient in bezit te zijn van een geldig KvK- nummer en ingeschreven te staan onder vermelding dat het maken, decoreren, verkopen etc. van taarten en aanverwanten als bedrijfshoofddoelstelling wordt gehandhaafd.

4. Er dient een werkende website aanwezig te zijn, waaruit bovenstaande hoofddoelstelling duidelijk naar voren komt.

5. Voor registratie op basis van wederverkoop dient te worden voldaan aan alle bovengenoemde criteria, aangevuld met de volgende voorwaarden;

6. De koper dient in bezit te zijn van een, voor genoemde hoofddoelstelling bestemd bedrijfspand, dan wel van een huurovereenkomst voor dergelijk pand van waaruit de koper aantoonbaar opereert.

7. Het factuuradres dient te verwijzen naar het adres van bovengenoemd pand.

8. Het verzendadres mag afwijken van bovengenoemd adres, maar dient wel één vast adres te zijn.

9. De koper dient in bezit te zijn van een vast verkooppunt/adres van waaruit de goederen verkocht worden.

Artikel 4. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle door Cakeshop Holland gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Een overeenkomst tussen Cakeshop Holland en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Cakeshop Holland is bevestigd, dan wel doordat Cakeshop Holland geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Cakeshop Holland gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Cakeshop Holland het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.

2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Cakeshop Holland gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

5. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Levering

1. Cakeshop Holland streeft er naar om uw bestelling binnen 2 tot 3 werkdagen te versturen met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal Cakeshop Holland binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.

2. Aan de leveringsplicht van Cakeshop Holland zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.

3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

4. Cakeshop Holland hanteert een minimale ordergrootte. Voor de categorie grootverbruikers (in Nederland en België) met een korting tot 15% is de minimale ordergrootte € 50,- . Voor grootverbruikers en wederverkopers met een korting van 15% of meer is de minimale ordergrootte van € 150,-.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Cakeshop Holland, blijft het geleverde eigendom van Cakeshop Holland.

2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Cakeshop Holland heeft voldaan. Door Cakeshop Holland afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Cakeshop Holland zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Cakeshop Holland hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Cakeshop Holland alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 45,38 per dag verbeurt.

4. Ingeval Cakeshop Holland het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.

5. Koper is verplicht Cakeshop Holland direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Cakeshop Holland geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Cakeshop Holland verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 45,38.

Artikel 8. Opzegging en beëindiging overeenkomst

1. Cakeshop Holland behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:

1. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;

2. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Cakeshop Holland eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;

3. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

4. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Cakeshop Holland daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

3. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,38 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 9. Risico-overgang

1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.

2. Het door Cakeshop Holland geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

Artikel 10. Garantie

1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.

3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:

1. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;

2. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;

3. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Cakeshop Holland de wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Cakeshop Holland aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Cakeshop Holland aansprakelijk is, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Cakeshop Holland beperkt tot het factuurbedrag.

3. Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Cakeshop Holland noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Cakeshop Holland verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Cakeshop Holland.

4. Cakeshop Holland is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cakeshop Holland of haar leidinggevende ondergeschikten.

6. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de Cakeshop Holland de wettelijke bepalingen.

Artikel 12. Betaling

1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Cakeshop Holland aangewezen bank- of girorekening via overschrijving, iDeal of andere betaalmethode zoals aangegeven op de website.

2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.

3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.

4. Indien Cakeshop Holland het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen van koper heeft ontvangen en indien er geen betaling is ontvangen binnen de termijn als aangegeven in de ontvangen betalingsherinnering, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.

5. Indien de betaling van een termijn niet binnen 14 dagen na factuurdatum en na gestelde termijn in de betalingsherinnering, is ontvangen en wanneer Cakeshop Holland alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Cakeshop Holland te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen faktuurbedrag (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 68,07 onverminderd eventuele door koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

6. Alle door of namens koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Indien koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Cakeshop Holland gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Cakeshop Holland om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Cakeshop Holland tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Cakeshop Holland op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Cakeshop Holland wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Cakeshop Holland redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

2. In geval van overmacht is Cakeshop Holland gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Cakeshop Holland tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.

3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Cakeshop Holland gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Cakeshop Holland niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 14. Klachten

1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Cakeshop Holland zijn gebracht.

2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Cakeshop Holland zijn gebracht.

3. Indien de klacht door Cakeshop Holland juist wordt bevonden, zal Cakeshop Holland de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.

4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Cakeshop Holland is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Cakeshop Holland heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Cakeshop Holland terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

5. Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Cakeshop Holland te zijn gebracht.

6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Cakeshop Holland in behandeling genomen.

7. Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 15. Merk- en handelsnaam

1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Cakeshop Holland in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cakeshop Holland.

2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Cakeshop Holland nauwgezet opvolgen.

3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 22689,01 per overtreding, onverminderd het recht van Cakeshop Holland volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Retourzendingen, Recht van retour

1. De producten van Cakeshop Holland vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen.

2. Indien een koper gebruikt wenst maken van de in de wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag.

3. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cakeshop Holland zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.

4. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Cakeshop Holland restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.

5. Indien retourzendingen zonder toestemming van Cakeshop Holland geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

6. Retourzendingen zonder toestemming van Cakeshop Holland ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

7. In het geval van een retourzending zal door Cakeshop Holland het volledig betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Cakeshop Holland gespecificeerd adres.

8. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle met Cakeshop Holland aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 18. Geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van Cakeshop Holland het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.

2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

Artikel 19. Contact


Cakeshop Holland
Eerste van Swindenstraat 12-14

1093 GC Amsterdam
Nederland

info@cakeshopamsterdam.nl

020 463 1041

Telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden en van 10 tot 22 via whatsapp op

06 28388237